Ste internetový hrdina? POZOR, onedlho vás za nemiestne správanie budú môcť trestne stíhať!

zákon o kyberšikane

Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky (NRSR) nedávno schválila pos­la­nec­ký návrh zá­ko­na, kto­rý do Tres­tné­ho zá­ko­na za­vádza no­vý trest­ný čin, a to ne­bez­peč­né­ ob­ťa­žo­va­nie prostredníctvom internetu. In­špi­rá­ciu naš­li naši zákonodarcovia v ra­kús­kej práv­nej úp­ra­ve, ktorá pojednáva o kyberšikane. Spomínaný zá­kon na­do­bú­da účin­nosť už od 1. jú­la 2021.

Za § 360a sa tak po novom vkla­dá § 360b, kto­rý znie:

(1) Kto iné­mu pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by, po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu ale­bo po­čí­ta­čo­vej sie­te úmy­sel­ne pod­stat­ným spô­so­bom zhor­ší kva­li­tu je­ho ži­vo­ta

a) dl­ho­do­bým zne­va­žo­va­ním, za­stra­šo­va­ním, neop­ráv­ne­ným ko­na­ním v je­ho me­ne ale­bo iným po­dob­ným dl­ho­do­bým ob­ťa­žo­va­ním, ale­bo

b) tým, že neop­ráv­ne­ne zve­rej­ní ale­bo sprís­tup­ní inej oso­be ob­ra­zo­vý, zvu­ko­vý ale­bo ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam je­ho pre­ja­vu osob­nej po­va­hy zís­ka­ný s je­ho súh­la­som, spô­so­bi­lý oh­ro­ziť je­ho váž­nosť ale­bo pri­vo­diť mu inú váž­nu uj­mu, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na tri ro­ky.

(2) Od­ňa­tím slo­bo­dy na je­den rok až šty­ri ro­ky sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a) na chrá­ne­nej oso­be, ale­bo

b) z oso­bit­né­ho mo­tí­vu.

(3) Od­ňa­tím slo­bo­dy na dva ro­ky až päť ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a) a spô­so­bí ním ťaž­kú uj­mu na zdra­ví ale­bo smrť, ale­bo

b) ho­ci bol za ta­ký čin v pred­chá­dza­jú­cich 24 me­sia­coch od­sú­de­ný.

Nový trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania tak zahrnie prípady dlhodobého obťažovania alebo zastrašovania prostredníctvom internetu a tiež zverejňovanie fotiek, videí či zvukových nahrávok osobnej povahy, hoci boli získané so súhlasom dotknutej osoby, ktorých zverejnenie zároveň môže iného poškodiť. Trestným bude aj to, keď bude páchateľ na internete neoprávnene vystupovať v mene poškodeného.

zákon o kyberšikane